စင်မြင့်နောက်ခံ – အရှေ့တောင်အာရှရှိတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အနုပညာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း


စင်မြင့်နောက်ခံ – အရှေ့တောင်အာရှရှိတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အနုပညာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း


Information

Author Janamohanan, Sunitha [author] [7], Sasaki, Sari [author] [7], Wong Wai Yen, Audrey [author] [7]
Resource Format Publication
Subject(s)/ Learning Area(s) Art
Publisher UNESCO Yangon Project Office
Publishing Year/Publishing Month 2022/1
Strand n/a
Sub Strand n/a
Lesson n/a
Keywords စင်မြင့်နောက်ခံ, –, အရှေ့တောင်အာရှရှိတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အနုပညာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်
Keywords by Other
URL
Additional Information
Suitable for Education College Year(s) N/A
License Others
Be the first to leave a review

Resource ID2670
Resource FormatPublication
Total Views233
Total Downloads0
Created2022-12-13 11:02:11
Updated2022-12-13 11:02:11
Uploaded by
UNESCO-Admin

Related Resources


Ratings & Reviews

You must login to leave a review.

If you have not logged in, please login to leave a review.